ម៉ោងធ្វើការ ​ព្រឹក ៧.៣០នាទី ~ ១២.០០នាទី & ​រសៀល ២.០០នាទី ~ ៥.៣០នាទី ៦៧៨៩ (Hotline) / (៨៥៥)​២៣​ ៧២២ ៣៣៣

info@trc.gov.kh

សេវាកម្មដោយផ្ទាល់

សេវាចុះឈ្មោះដែនជាតិ .KH

អានបន្ត →

ពាក្យស្នើសុំចុះឈ្មោះដែនជាតិ(.KH)

អានបន្ត

ពាក្យស្នើសុំអនុញ្ញាតបើកអុីនធឺណិតកាហ្វេរ

អានបន្ត

ពាក្យស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណហ្វ្រេកង់វិទ្យុ

អានបន្ត

ពាក្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតនាំចូលបរិក្ខារ វិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍

អានបន្ត

ពាក្យស្នើសុំលេខទូរគមនាគមន៍

អានបន្ត

ពាក្យស្នើសុំដាក់ពាក្យបណ្តឹងតវ៉ា

អានបន្ត →

ពាក្យស្នើសុំអនុញ្ញាតឃោសនាពាណិជ្ជកម្ម

អានបន្ត →

ពាក្យស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្ដិការ និងផ្ដល់សេវាអុីនធឺណិត ( ISP )

អានបន្ត →

ពាក្យស្នើសុំសាងសង់បង្គោលអង់តែន

អានបន្ត →

ការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតបើកលក់ និង/ឬ ជួសជុល គ្រឿងសម្ភារបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍

អានបន្ត →