ម៉ោងធ្វើការ ​ព្រឹក ៧.៣០នាទី ~ ១២.០០នាទី & ​រសៀល ២.០០នាទី ~ ៥.៣០នាទី ៦៧៨៩ (Hotline) / (៨៥៥)​២៣​ ៧២២ ៣៣៣

info@trc.gov.kh

ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចល័តYear Subscribers
2016 19915503
2017 18572973
2018 19417123
2019 21675523
2020 20827435
2021 19899790
2022(Sep) 19595983