ម៉ោងធ្វើការ ​ព្រឹក ៧.៣០នាទី ~ ១២.០០នាទី & ​រសៀល ២.០០នាទី ~ ៥.៣០នាទី ៦៧៨៩ (Hotline) / (៨៥៥)​២៣​ ៧២២ ៣៣៣

info@trc.gov.kh

ព្រះរាជក្រឹត្យ

ល.រ ចំណងជើងអត្ថបទ កាលបរិច្ឆេទ ឯកសារ
ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីតែងតាំងថ្នាក់ប្រធាន០១រូប និងសមាជិក០៤រូប សម្រាប់អាណត្តិ២០១៩ ២៧-០៣-១៩ ទាញយក
ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីតែងតាំងសមាជិក០១រូប ២០-០២-១៨ ទាញយក