ម៉ោងធ្វើការ ​ព្រឹក ៧.៣០នាទី ~ ១២.០០នាទី & ​រសៀល ២.០០នាទី ~ ៥.៣០នាទី ៦៧៨៩ (Hotline) / (៨៥៥)​២៣​ ៧២២ ៣៣៣

info@trc.gov.kh

វិញ្ញាបនបត្រ
Year Internet Café Domain Name (.KH)
2017 251 3210
2018 135 3226
2019 111 3718
2020 36 3872
2021 20 3029
2022(November) 9 3255