ម៉ោងធ្វើការ ​ព្រឹក ៧.៣០នាទី ~ ១២.០០នាទី & ​រសៀល ២.០០នាទី ~ ៥.៣០នាទី ៦៧៨៩ (Hotline) / (៨៥៥)​២៣​ ៧២២ ៣៣៣

info@trc.gov.kh

ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទអចល័តYear Subscribers
2016 227261
2017 132911
2018 88157
2019 57438
2020 49381
2021 40296
2022(SEP) 38875