ម៉ោងធ្វើការ ​ព្រឹក ៧.៣០នាទី ~ ១២.០០នាទី & ​រសៀល ២.០០នាទី ~ ៥.៣០នាទី ៦៧៨៩ (Hotline) / (៨៥៥)​២៣​ ៧២២ ៣៣៣

info@trc.gov.kh

ពាក្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតនាំចូល បរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍

និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា (ន.ទ.ក.) មានកិត្តយសសូមអញ្ជើញ រូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល និងសាធារណជន ចូលទៅកាន់ការស្នើសុំ សេវាដោយផ្ទាល់សម្រាប់ការស្នើសុំ ការអនុញ្ញាតបង្កើតជាភ្នាក់ងារនាំចូលបរិក្ខារវិទ្យុគម នាគមន៍ និង ទូរគមនាគមន៍លិខិតអនុញ្ញាត និងលិខិតទទួលស្គាល់យថាប្រភេទ លើបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និង ទូរគមនាគមន៍នៅ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សូមពិនិត្យខ្លឹមសារ នៃសេចក្តីណែនាំនិងទាញយកឬបោះពុម្ភទម្រង់បែបបទស្នើសុំក្នុងករណី លោកអ្នកមានបំណងចង់ ប្រើប្រាស់ដើម្បីចុះឈ្មោះនិងស្នើសុំការផ្តល់សិទ្ធិលិខិតអនុញ្ញាតនិងលិខិតទទួលស្គាល់ យថាប្រភេទសម្រាប់ ការនាំបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមនាគមន៍និងទូរគមនាគមនាគមន៍ដោយផ្ទាល់មកកាន់រដ្ឋបាលរបស់ និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា។

ល.រ ចំណងជើងអត្ថបទសេចក្ដីណែនាំ ឯកសារ
ការស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រ លិខិតអនុញ្ញាតនាំចូលបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍ ទាញយក
ល.រ ចំណងជើងពាក្យស្នើសុំ ឯកសារ
ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិជាភ្នាក់ងារនាំចូល ផ្គត់ផ្គង់ និងចែកចាយ គ្រឿងសម្ភារបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍ ទាញយក
ពាក្យស្នើសុំបន្តសុពលភាពវិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិជាភ្នាក់ងារនាំចូល ផ្គត់ផ្គង់ និងចែកចាយ គ្រឿងសម្ភារបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍ ទាញយក
ពាក្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតការនាំចូលគ្រឿងសម្ភារបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងគ្រឿងសម្ភារបរិក្ខារទូរគមនាគមន៍ ទាញយក
ពាក្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតការនាំចូលគ្រឿងសម្ភារបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងគ្រឿងសម្ភារបរិក្ខារទូរគមនាគមន៍
*** (សម្រាប់ប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍ដែលបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីជាគម្រោង វិនិយោគមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ (QIP) ពីក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា)
ទាញយក
ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់យថាប្រភេទនៃគ្រឿងសម្ភារបរិក្ខារ វិទ្យុគមនាគមន៍និងគ្រឿងសម្ភារបរិក្ខារទូរគមនាគមន៍ ទាញយក
ពាក្យស្នើសុំកែសម្រួលវិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់យថាប្រភេទ នៃគ្រឿងសម្ភារបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងគ្រឿងសម្ភារបរិក្ខារទូរគមនាគមន៍ ទាញយក