ម៉ោងធ្វើការ ​ព្រឹក ៧.៣០នាទី ~ ១២.០០នាទី & ​រសៀល ២.០០នាទី ~ ៥.៣០នាទី ៦៧៨៩ (Hotline) / (៨៥៥)​២៣​ ៧២២ ៣៣៣

info@trc.gov.kh

ពាក្យស្នើសុំអនុញ្ញាតបើក អុីនធឺណិតកាហ្វេរ

និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា (ន.ទ.ក.) មានកិត្តិយសសូមគោរពជម្រាបជូន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អ្នកឧកញ៉ា ឧកញ៉ា លោក លោកស្រី និងសាធារណជនទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា៖ អនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍ បុគ្គលទាំងឡាយជាជនជាតិខ្មែរ ឬ ជនជាតិបរទេស ដែលចង់បំពេញប្រតិបត្តិការទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូចមានកំណត់នៅក្នុងចំណុច “ខ” មាត្រា ១៥ នៃច្បាប់នេះ(មានក្នុងសេចក្ដីណែនាំ) ត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតពី ន.ទ.ក. ។ ដូច្នេះ ដើម្បីបង្កើនភាពងាយស្រួលដល់អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាត ន.ទ.ក. សូមធ្វើការណែនាំអំពីនីតិវិធី​ និង ឯកសារតម្រូវដូចខាងក្រោម៖

ល.រ សេចក្ដីណែនាំ ឯកសារ
1 សេចក្តីណែនាំស្ដីពីការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតបើកអាជីវកម្មសាលបម្រើ សេវាអុិនធឺណិត ទាញយក
ល.រ ពាក្យស្នើសុំ ឯកសារ
1 ពាក្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតបើកអាជីវកម្មសាលបម្រើសេវាអុិនធឺណិត ទាញយក
2 ពាក្យស្នើសុំផ្លាស់ប្ដូរអាសយដ្ឋានសាលបម្រើសេវាអុិនធឺណិត ទាញយក
3 ពាក្យស្នើសុំបន្តអាជីវកម្ម/លិខិតអនុញ្ញាតការបើកអាជីវកម្មសាលបម្រើសេវាអុិនធឺណិត ទាញយក
4 ពាក្យស្នើសុំបិទសាលបម្រើសេវាអុិនធឺណិត ទាញយក