ម៉ោងធ្វើការ ​ព្រឹក ៧.៣០នាទី ~ ១២.០០នាទី & ​រសៀល ២.០០នាទី ~ ៥.៣០នាទី ៦៧៨៩ (Hotline) / (៨៥៥)​២៣​ ៧២២ ៣៣៣

info@trc.gov.kh

ច្បាប់

ល.រ ចំណងជើងអត្ថបទ កាលបរិច្ឆេទ ឯកសារ
ច្បាប់ស្ដីពីទូរគមនាគមន៍ ៣០-១១-១៥ ទាញយក
ច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្ម នៃច្បាប់ស្ដីពីវិនិយោគ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ១៥-០៣-១២ ទាញយក
ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ១៧-១១-០៩ ទាញយក
ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ២៤-០៧-០៧ ទាញយក
ក្រមរដ្ឋប្បវេណី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ០៦-០៧-០៦ ទាញយក
ច្បាប់ស្ដីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ១៩-០៦-០៥ ទាញយក
ច្បាប់ស្ដីពីសារពើពន្ធ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ២៤-០២-៩៧ ទាញយក
ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសេវាទូរស័ព្ទអចល័តឥតប្រើប្រាស់ខ្សែ ១២-០៨-១២ ទាញយក