ម៉ោងធ្វើការ ​ព្រឹក ៧.៣០នាទី ~ ១២.០០នាទី & ​រសៀល ២.០០នាទី ~ ៥.៣០នាទី ៦៧៨៩ (Hotline) / (៨៥៥)​២៣​ ៧២២ ៣៣៣

info@trc.gov.kh

សេចក្ដីសម្រេច

ល.រ ចំណងជើងអត្ថបទ កាលបរិច្ឆេទ ឯកសារ
សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី ការគ្រប់គ្រងលេខកូដទូរគមនាគមន៍ ១៦-០៤-២០ ទាញយក
ស្ដីពីការប្រគល់ភារកិច្ចជូនស្ថាប័នរដ្ឋដើម្បីយកឯកសារ របស់អ្នកជួល ជាសេវាទូរគមនាគមន៍ ០២-០៥-១២ ទាញយក
ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការកំណត់បុរេលក្ខណៈសម្បត្តិវាយ តម្លៃនិងប្រគល់ កិច្ចសន្យា(គ.ប.វ.ប) និងអង្គភាពលទ្ធកម្ម(អ.ល) នៃបញ្ញាត្តិករទូរគមនាគមន៍ ២៥-០១-១៣ ទាញយក