ម៉ោងធ្វើការ ​ព្រឹក ៧.៣០នាទី ~ ១២.០០នាទី & ​រសៀល ២.០០នាទី ~ ៥.៣០នាទី ៦៧៨៩ (Hotline) / (៨៥៥)​២៣​ ៧២២ ៣៣៣

info@trc.gov.kh

ពាក្យស្នើសុំលេខទូរគមនាគមន៍

និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា (ន.ទ.ក.) មានកិត្ដិយសសូមគោរពជម្រាបជូន ក្រសួង ស្ថាប័នរដ្ឋ/ឯកជន និងប្រតិបត្ដិការទូរគមនាគមន៍ទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា​ អនុលោមតាមច្បាប់ស្ដីពីទូរគមនាគមន៍ និងបទប្បញ្ញតិ្ដជាធរមាន រាល់ការស្នើសុំប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទ និងលេខទូរគមនាគមន៍ផ្សេងទៀត ត្រូវដាក់ពាក្យស្នសុំលិខិតអនុញ្ញាត ន.ទ.ក.។​ ដូច្នេះដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាត​ សូមណែនាំអំពីនីតិវិធី និងឯកសារតម្រូវដូចខាងក្រោម៖

ពាក្យស្នើសុំលេខទូរស័ព្ទចល័ត៖ ឯកសារ
លិខិតអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទ ឬលេខទូរគមនាគមន៍ ទាញយក
ឯកសារភ្ជាប់ នៃការស្នើសុំលេខទូរស័ព្ទចល័ត និងលេខទូរគមនាគមន៍ ទាញយក
ពាក្យស្នើសុំលេខទូរស័ព្ទអចល័ត៖ ឯកសារ
លិខិតអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទ ឬលេខទូរគមនាគមន៍ ទាញយក
ឯកសារភ្ជាប់ នៃការស្នើសុំលេខទូរស័ព្ទអចល័ត ទាញយក
ពាក្យស្នើសុំប្រគល់លេខទូរស័ព្ទ ឯកសារ
លិខិតអនុញ្ញាតប្រគល់លេខទូរស័ព្ទ ឫលេខទូរគមនាគមន៍ ទាញយក
ឯកសារភ្ជាប់ នៃការប្រគល់លេខទូរស័ព្ទចល័ត និងលេខទូរគមនាគមន៍ ទាញយក
ពាក្យស្នើសុំប្រគល់លេខទូរស័ព្ទអចល័ត ឯកសារ
លិខិតអនុញ្ញាតប្រគល់លេខទូរស័ព្ទ ឫលេខទូរគមនាគមន៍​ ទាញយក
​ ឯកសារភ្ជាប់ នៃការប្រគល់លេខទូរស័ព្ទចល័ត ទាញយក