ម៉ោងធ្វើការ ​ព្រឹក ៧.៣០នាទី ~ ១២.០០នាទី & ​រសៀល ២.០០នាទី ~ ៥.៣០នាទី ៦៧៨៩ (Hotline) / (៨៥៥)​២៣​ ៧២២ ៣៣៣

info@trc.gov.kh

អាជ្ញាបណ្ណ
Licenses Number
International Gateway 2
Mobile Phone 5
Fixed Phone 6
VoIP 9
ISP 42
Satellite 1
Telecom Tower Sharing 4
Submarine Cable 2
Optical Cable Network 5
Value Added Network 1
Toll Free 1