ម៉ោងធ្វើការ ​ព្រឹក ៧.៣០នាទី ~ ១២.០០នាទី & ​រសៀល ២.០០នាទី ~ ៥.៣០នាទី ៦៧៨៩ (Hotline) / (៨៥៥)​២៣​ ៧២២ ៣៣៣

info@trc.gov.kh

ពាក្យស្នើសុំដាក់ពាក្យបណ្តឹងតវ៉ា

យោងតាមច្បាប់ស្ដីពីទូរគមនាគមន៍ និងបទប្បញ្ញតិ្ដជាធរមាន ន.ទ.ក. បានរៀបចំឱ្យមាន សេចក្ដីណែនាំ និង ទម្រង់ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ា នៅខាងក្រោម។ ក្រោយពីបានបំពេញទម្រង់ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ារួចហើយ លោកអ្នកត្រូវយកទម្រង់ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ានេះមកដាក់ដោយផ្ទាល់នៅ ន.ទ.ក. តាមរយៈ៖

អាស័យដ្ឋាន៖ ផ្លូវ១០២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ៖ ៦៧៨៩ ឬ (៨៥៥) ២៣ ៧២២ ៣៣៣
ទូរសារ៖ (៨៥៥) ២៣ ៧២៣ ២២២
អុីម៉ែល៖ qos@trc.gov.kh

អ្នកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ាត្រូវបង់តម្លៃសេវា៖

  • សេវាកិច្ចអន្ដរាគមន៍លើការប្ដឹងតវ៉ារវាង អតិថិជន និងប្រតិបតិ្ដករ (មិនគិតកម្រៃ)
  • សេវាកិច្ចអន្ដរាគមន៍លើការប្ដឹងតវ៉ារវាង ប្រតិបតិ្ដករ និងប្រតិបិត្ដករ (គិតកម្រៃ)

សូមពិនិត្យសេចក្តីណែនាំ និងទាញយកទម្រង់ពាក្យបណ្តឹងតវ៉ានៅខាងក្រោម៖

ល.រ សេចក្ដីណែនាំ ឯកសារ
1 សេចក្តីណែនាំស្ដីពីការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ា ទាញយក
ល.រ ពាក្យស្នើសុំដាក់ពាក្យបណ្តឹងតវ៉ា
1 ទម្រង់ពាក្យស្នើសុំដាក់ពាក្យបណ្តឹងតវ៉ា ទាញយក