ម៉ោងធ្វើការ ​ព្រឹក ៧.៣០នាទី ~ ១២.០០នាទី & ​រសៀល ២.០០នាទី ~ ៥.៣០នាទី ៦៧៨៩ (Hotline) / (៨៥៥)​២៣​ ៧២២ ៣៣៣

info@trc.gov.kh

Radio Frequency Licensing

និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា(ន.ទ.ក.)មានកិត្តយសសូមអញ្ជើញ រូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល និងសាធារណជន ចូលទៅកាន់ការស្នើសុំ សេវាដោយផ្ទាល់សម្រាប់ការស្នើសុំ ការអនុញ្ញាតបង្កើតជាភ្នាក់ងារនាំចូលបរិក្ខារវិទ្យុគម នាគមន៍ និង ទូរគមនាគមន៍លិខិតអនុញ្ញាត និងលិខិតទទួលស្គាល់យថាប្រភេទ លើបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និង ទូរគមនាគមន៍នៅ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ល.រ ចំនងជើងសេចក្ដីណែនាំ ឯកសារ
ការស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណហ្វ្រេកង់ស៍ ទាញយក
ល.រ ចំនងជើងពាក្យស្នើសុំ ទាញយក
ដំណើរការស្ថានីយវិទ្យុអាម៉ាទ័រ ទាញយក
ដំណើរការស្ថានីយវិទ្យុទាក់ទងប្រភេទ MF, HF, VHF, UHF ទាញយក
ដំណើរការស្ថានីយវិទ្យុផ្សាយសំឡេង AM, SW, FM ទាញយក
ដំណើរការស្ថានីយទូរទស្សន៍ប្រភេទ VHF, UHF ទាញយក
ដំណើរការស្ថានីយវិទ្យុ MICROWAVE ទាញយក
ដំណើរការផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទចល័ត និងអចល័តឥតប្រើខ្សែ ទាញយក
ដំណើរការស្ថានីយវិទ្យុ BROADBAND WIRELESS ACCESS (BWA) ទាញយក
ដំណើរការស្ថានីយ VSAT ទាញយក
ដំណើរការស្ថានីយ INMARSAT ទាញយក
១០ ដំណើរការស្ថានីយ SATELLITE PHONE ទាញយក