ម៉ោងធ្វើការ ​ព្រឹក ៧.៣០នាទី ~ ១២.០០នាទី & ​រសៀល ២.០០នាទី ~ ៥.៣០នាទី ៦៧៨៩ (Hotline) / (៨៥៥)​២៣​ ៧២២ ៣៣៣

info@trc.gov.kh

លក្ខន្តិកៈបុគ្គលិក និងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង

ល.រ លក្ខន្តិកៈបុគ្គលិក កាលបរិច្ឆេទ ឯកសារ
លក្ខន្តិកៈបុគ្គលិកកិច្ចសន្យា នៃនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ០៦-១២-១៦ ទាញយក
ល.រ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង កាលបរិច្ឆេទ ឯកសារ
បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង នៃនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ១២-០៦-១៧ ទាញយក