ម៉ោងធ្វើការ ​ព្រឹក ៧.៣០នាទី ~ ១២.០០នាទី & ​រសៀល ២.០០នាទី ~ ៥.៣០នាទី ៦៧៨៩ (Hotline) / (៨៥៥)​២៣​ ៧២២ ៣៣៣

info@trc.gov.kh

ការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតបើកលក់ និង/ឬ ជួសជុល គ្រឿងសម្ភារបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍

និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា (ន.ទ.ក.) មានកិតិ្ដយសសូមគោរពជម្រាបជូន ឯកឧត្ដម លោកជំទាវ អ្នកឧកញ៉ា លោកឧកញ៉ា លោក លោកស្រី និងសាធារណជនទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា៖ អនុលោមតាមច្បាប់ស្ដីពីទូរគមនាគមន៍ បុគ្គលទាំងអស់ជាជនជាតខ្មែរ ឬ ជនជាតិបរទេស ដែលចង់បំពេញប្រតិបត្ដិការទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូចមានកំណត់នៅក្នុងចំណុច “គ” មាត្រា១៥ នៃច្បាប់នេះត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតពី ន.ទ.ក.។ ដូច្នេះដើម្បីបង្កើនភាពងាយស្រួលដល់អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាត ន.ទ.ក. សូមធ្វើការណែនាំអំពីនីតិវិធី និង ឯកសារតម្រូវដូចខាងក្រោម៖

ល.រ សេចក្តីណែនាំ ឯកសារ
ការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតបើកលក់ និង/ឬ ជួសជុល គ្រឿងសម្ភារបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍ ទាញយក
ល.រ ពាក្យស្នើសុំ
ពាក្យស្នើសុំអនុញ្ញាតបើកលក់ និង/ឬ ជួសជុលគ្រឿងសម្ភារបរិក្ខារ វិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍ ទាញយក
ពាក្យស្នើសុំផ្លាស់ប្ដូរអាសយដ្ឋានហាងលក់ និង/ឬ ជួសជុលគ្រឿងសម្ភារបរិក្ខារ វិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍ ទាញយក
ពាក្យស្នើសុំប្ដូរអាជីវកម្ម/សុពលភាពលិខិតអនុញ្ញាតការបើកលក់ និង/ឬ ជួសជុលគ្រឿងសម្ភារបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍ ទាញយក
ពាក្យស្នើសុំបិទអាជីវកម្មហាងលក់ និង/ឬ ជួសជុលគ្រឿងសម្ភារបរិក្ខារ វិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍ ទាញយក