ម៉ោងធ្វើការ ​ព្រឹក ៧.៣០នាទី ~ ១២.០០នាទី & ​រសៀល ២.០០នាទី ~ ៥.៣០នាទី ៦៧៨៩ (Hotline) / (៨៥៥)​២៣​ ៧២២ ៣៣៣

info@trc.gov.kh

សេចក្ដីជូនដំណឹង

ល.រ ចំណងជើងអត្ថបទ កាលបរិច្ឆេទ ឯកសារ
ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទបន្ទាន់(Hotline) ១២៧២ ០១-០៦-២០ ទាញយក
នីតិវិធីនៃការទូទាត់វិក្កយបត្រជាមួយនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ២១-០១-២២ ទាញយក
កិច្ចប្រជុំអំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់តំបន់ហ្វ្រេកង់ស៍ ៧០០ Mhz របស់វិស័យឯកជនខាងទូរទស្សន៍ និងទូរស័ព្ទ នាពេលអនាគត ០៩-១០-១៥ ទាញយក
ស្ដីពីការអនុញ្ញាតឲ្យបន្តអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តជាធរមានក្នុងការទប់ ស្កាត់ការប្រកួត ប្រជែងពុំស្មោះត្រង់ ការបិទខ្ទប់ការត ភ្ជាប់បណ្ដាញនិងការកំណត់ ថ្លៃសេវាទូរស័ព្ទ ២១-១១-១៣ ទាញយក
ស្ដីពីការហាមឃាត់ការភ្នាល់កីឡាគ្រប់ប្រភេទ ០៣-០៤-០៩ ទាញយក