ម៉ោងធ្វើការ ​ព្រឹក ៧.៣០នាទី ~ ១២.០០នាទី & ​រសៀល ២.០០នាទី ~ ៥.៣០នាទី ៦៧៨៩ (Hotline) / (៨៥៥)​២៣​ ៧២២ ៣៣៣

info@trc.gov.kh

អនុក្រឹត្យ

ល.រ ចំណងជើងអត្ថបទ កាលបរិច្ឆេទ ឯកសារ
ការរៀបចំ ការគ្រប់គ្រង និងការបែងចែកវិសាលគមន៍ហ្វ្រេកង់ស៍វិទ្យុ ៣១-០៧-២៣ ទាញយក
ការគ្រប់គ្រងការសាងសង់ និងប្រើប្រាស់រួមនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ ៣១-០៧-២៣ ទាញយក
ការគ្រប់គ្រងនិងការប្រើប្រាស់ឈ្មោះដែនជាតិក្នុងប្រព័ន្ធអុីនធឺណិត ៣១-១២-២១ ទាញយក
យន្តការសម្រាប់គ្រប់គ្រងផែនការកសាងសមត្ថភាព និង​ ការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍលើវិស័យទូរគមនាគមន៍ និងបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានវិទ្យា ០១-១២-២០ ទាញយក
យន្តការសម្រាប់អនុវត្តកម្មវិធីកាតព្វកិច្ចសេវាសកល ០១-១២-២០ ទាញយក
ការផ្តល់ការអនុញ្ញាតបំពេញប្រតិបត្តិការលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៍មាន ២១-០៧-១៧ ទាញយក
ហត្ថលេខាឌីជីថល ២៩-១២-១៧ ទាញយក
ការកែប្រែតម្លៃឯកតានៃសន្ទស្សន៍បៀវត្សមូលដ្ឋានរបស់មន្រ្ដីរាជការ​ ០៤-១០-១៩ ទាញយក
ការដំឡើងប្រាក់កម្រៃប្រចាំខែជូនមន្រ្ដីជាប់កិច្ចសន្យា ០៤-១០-១៩ ទាញយក
១០ ការតែងតាំងមន្រ្ដីរាជការនៃនិយ័តរទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ២១-០៣-១៦ ទាញយក
១១ ការកំណត់កម្រៃនៃការប្រើប្រាសលេខទូរស័ព្ទ និងលេខទូរគមនាគមន៏ ២១-០៣-១៦ ទាញយក
១២ ការគ្រប់គ្រងវត្ដមានមន្រ្ដីរាជការស៊ីវិល និងមន្រ្ដីជាប់កិច្ចសន្យា ០១-០៤-១៦ ទាញយក
១៣ ការលុបចោលនិងការដកហូតឯកសាររដ្ឋបាលកម្ពុជាមិនប្រក្រតីដែល ជនបរទេស កំពុងតែកាន់ប្រើប្រាស់ ១៥-០៨-១៧ ទាញយក
១៤ ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ១៦-០៣-១៦ ទាញយក