ម៉ោងធ្វើការ ​ព្រឹក ៧.៣០នាទី ~ ១២.០០នាទី & ​រសៀល ២.០០នាទី ~ ៥.៣០នាទី ៦៧៨៩ (Hotline) / (៨៥៥)​២៣​ ៧២២ ៣៣៣

info@trc.gov.kh

សារាចរ ​និង​បទញ្ជា

 

ល.រ សារាចរ កាលបរិច្ឆេទ ឯកសារ
បទបញ្ជាស្តីពីវិធានការបញ្ឈប់ការបិទខ្ទប់ការតភ្ជាប់បណ្តាញ សេវាទូរស័ព្ទគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រតិបត្តិករ ទូរស័ព្ទមួយ ទៅប្រតិបត្តិករទូរស័ព្ទមួយ ២៩-០៩-០៩ ទាញយក
សារាចរអន្តរក្រសួងស្តីពីការគ្រប់គ្រងសារអាជីវកម្ម និងការប្រើប្រាស់សេវាទូរគមនាគមន៍ ២៨-០២-១២ ទាញយក
ល.រ បទបញ្ជា កាលបរិច្ឆេទ ឯកសារ
បទបញ្ជាស្តីពីការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ ១៥-១១-០៦ ទាញយក
បទបញ្ជាស្តីពីវិធានការបញ្ឈប់ការបិទខ្ទប់ការតភ្ជាប់បណ្តាញ សេវាទូរស័ព្ទគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រតិបត្តិករទូរស័ព្ទមួយទៅប្រតិបត្តិករ ទូរស័ព្ទមួយ ២១-១០-០៩ ទាញយក