ម៉ោងធ្វើការ ​ព្រឹក ៧.៣០នាទី ~ ១២.០០នាទី & ​រសៀល ២.០០នាទី ~ ៥.៣០នាទី ៦៧៨៩ (Hotline) / (៨៥៥)​២៣​ ៧២២ ៣៣៣

info@trc.gov.kh

Measures to strengthen the implementation of the law on telecommunications

ចុចទីនេះ ដើម្បីទាញយកឯកសារខាងក្រោម

[viewerjs /wp-content/uploads/doc/20200812-1606.pdf]]]>