ម៉ោងធ្វើការ ​ព្រឹក ៧.៣០នាទី ~ ១២.០០នាទី & ​រសៀល ២.០០នាទី ~ ៥.៣០នាទី ៦៧៨៩ (Hotline) / (៨៥៥)​២៣​ ៧២២ ៣៣៣

info@trc.gov.kh

លិខិតបញ្ជាក់អំពីប្រតិបត្ដិការផ្ដល់សេវាអុីនធឺណិតរបស់ក្រុមហ៊ុន KINGTEL COMMUNICATIONS LIMITED