ម៉ោងធ្វើការ ​ព្រឹក ៧.៣០នាទី ~ ១២.០០នាទី & ​រសៀល ២.០០នាទី ~ ៥.៣០នាទី ៦៧៨៩ (Hotline) / (៨៥៥)​២៣​ ៧២២ ៣៣៣

info@trc.gov.kh

ពាក្យស្នើរសុំចុះឈ្មោះដែនជាតិ(.KH)

និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា មានកិត្តយសសូមអញ្ជើញរូបវន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គល និងសាធារណជនចូល ទៅកាន់ការស្នើសុំសេវាដោយផ្ទាល់សម្រាប់ការចុះឈ្មោះគេហទំព័រនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ គោលបំណង នៃកិច្ច ប្រត្តិបត្តិការ សេវាកម្មនេះគឺដើម្បីផ្តល់នូវការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ និងសេវាអុីនធឺណិតឲ្យ មានប្រសិទ្ធភាព តាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ និងបើកទូលាយសេវា បច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ។

ល.រ សេចក្ដីណែនាំ ឯកសារ
សេចក្តីណែនាំស្ដីពីការស្នើរសុំលិខិតអនុញ្ញាតចុះឈ្មោះគេហទំព័រ (.KH) ទាញយក
ល.រ ពាក្យស្នើសុំ
ពាក្យស្នើសុំចុះឈ្មោះគេហទំព័រ .KH ទាញយក
ពាក្យស្នើសុំប្ដូរ Name Server and IP Address ទាញយក
ពាក្យសុំផ្លាស់ប្ដូរ ព័ត៌មានគេហទំព័រ ទាញយក
ពាក្យសុំឈប់ប្រើប្រាស់ គេហទំព័រ ទាញយក
ពាក្យសុំភ្ជាប់ និងដំណើរការគេហទំព័រឡើងវិញ ទាញយក
កិច្ចសន្យាចុះ ឈ្មោះគេហទំព័រ ទាញយក