ម៉ោងធ្វើការ ​ព្រឹក ៧.៣០នាទី ~ ១២.០០នាទី & ​រសៀល ២.០០នាទី ~ ៥.៣០នាទី ៦៧៨៩ (Hotline) / (៨៥៥)​២៣​ ៧២២ ៣៣៣

info@trc.gov.kh

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ដំណើរការឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការលេខកូដ USSD *1200# ដើម្បីផ្ដាច់គម្រោងនានា

10 12 20

Comments

Off