ម៉ោងធ្វើការ ​ព្រឹក ៧.៣០នាទី ~ ១២.០០នាទី & ​រសៀល ២.០០នាទី ~ ៥.៣០នាទី ៦៧៨៩ (Hotline) / (៨៥៥)​២៣​ ៧២២ ៣៣៣

info@trc.gov.kh

ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈដោយ និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការផ្ដល់សេវាសាធារណៈដោយនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា

]]>