ម៉ោងធ្វើការ ​ព្រឹក ៧.៣០នាទី ~ ១២.០០នាទី & ​រសៀល ២.០០នាទី ~ ៥.៣០នាទី ៦៧៨៩ (Hotline) / (៨៥៥)​២៣​ ៧២២ ៣៣៣

info@trc.gov.kh

ការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការផ្ដល់សេវាសាធារណៈ របស់និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា