ម៉ោងធ្វើការ ​ព្រឹក ៧.៣០នាទី ~ ១២.០០នាទី & ​រសៀល ២.០០នាទី ~ ៥.៣០នាទី ៦៧៨៩ (Hotline) / (៨៥៥)​២៣​ ៧២២ ៣៣៣

info@trc.gov.kh

ការផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណហ្រ្វេកង់ស៍វិទ្យុ ថ្មី និង ការបន្ដអាជ្ញាបណ្ណ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ របស់និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា

09 04 21

Comments

Off