ម៉ោងធ្វើការ ​ព្រឹក ៧.៣០នាទី ~ ១២.០០នាទី & ​រសៀល ២.០០នាទី ~ ៥.៣០នាទី ៦៧៨៩ (Hotline) / (៨៥៥)​២៣​ ៧២២ ៣៣៣

info@trc.gov.kh

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការទទួលការទូទាត់សាច់ប្រាក់ ឬមូលប្បទានបត្រ នៅបេឡា និយ័តករទូរគមនាគមន៍ (ន.ទ.ក.)

11 01 21

Comments

Off