ម៉ោងធ្វើការ ​ព្រឹក ៧.៣០នាទី ~ ១២.០០នាទី & ​រសៀល ២.០០នាទី ~ ៥.៣០នាទី ៦៧៨៩ (Hotline) / (៨៥៥)​២៣​ ៧២២ ៣៣៣

info@trc.gov.kh

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចល័តពាក់ព័ន្ធ និងការដកហូតយកលេខទូរស័ព្ទ និងការបាត់នូវទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីគោល

16 08 23

Comments

Off