ម៉ោងធ្វើការ ​ព្រឹក ៧.៣០នាទី ~ ១២.០០នាទី & ​រសៀល ២.០០នាទី ~ ៥.៣០នាទី ៦៧៨៩ (Hotline) / (៨៥៥)​២៣​ ៧២២ ៣៣៣

info@trc.gov.kh

សេចក្ដីណែនាំ

ល.រ ចំណងជើងអត្ថបទ កាលបរិច្ឆេទ ឯកសារ
ការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតសាសង់បង្គោលអង់តែន ០៩-០៩-២០ ទាញយក
ការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ា ២៤-០៨-២០ ទាញយក
វិធានការពង្រឹងការអនុវត្ដច្បាប់ស្ដីពីទូរគមនាគមន៍ ១២-០៨-២០ ទាញយក
ការរំលាយក្រុមហ៊ុនបញ្ចូលគ្នា ការទិញយកក្រុមហ៊ុនឬភាគហ៊ុន ឬការដាក់ប្រាតិភោគនូវសិទ្ធដែលកំណត់ក្នុងលិខិតអនុញ្ញាត វិញ្ញាបនបត្រ ឬអាជ្ញាបណ្ណ និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្រង់ព័ត៌មាននៃថ្នាក់គ្រប់គ្រងរបស់ប្រតិបតិ្ដករទូរគមនាគមន៍ ៣០-០៦-២០ ទាញយក
ស្ដីពីការស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របើកបម្រើសេវាអុីនធឺណេតកាហ្វេ ១៤-០៨-១៨ ទាញយក
ស្ដីពីការស្នើសុំចុះឈ្មោះគេហទំព័រ (.KH) ១៤-០៨-១៨ ទាញយក
ស្ដីពីការស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រ និងលិខិតអនុញ្ញាតនាំចូលបរិក្ខារ វិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍ ២១-១១-១៤ ទាញយក
ស្ដីពីការស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណហ្រ្វេកង់ស៍ ២១-១១-១៤ ទាញយក
សេចក្តីណែនាំស្ដីពី ការពង្រឹងគុណភាពសេវាទូរគមនាគមន៍ និងការពង្រីកបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ ដល់ជនបទនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ២១-១១-១៤ ទាញយក
១០ វិធានការទប់ស្កាត់ការចែកចាយនិងលក់ស៊ីមកាតទូរស័ព្ទចល័ត ដោយមិនយកអត្ដសញ្ញាណនិងឯកសារគតិយុត្ដិសម្គាល់អត្ដសញ្ញាណ ផ្ទុយពីសារាចរ អន្ដរក្រសួងលេខ០០១ សរ.មផ.បទ ០៤-១១-១៥ ទាញយក