ម៉ោងធ្វើការ ​ព្រឹក ៧.៣០នាទី ~ ១២.០០នាទី & ​រសៀល ២.០០នាទី ~ ៥.៣០នាទី ៦៧៨៩ (Hotline) / (៨៥៥)​២៣​ ៧២២ ៣៣៣

info@trc.gov.kh

សេចក្ដីជូនដំណឹងដល់ ឯកឧត្ដម លោកជំទាវ អ្នកឧកញ៉ា លោក លោកស្រី ជាប្រតិបត្ដិករ និងអ្នកទទួលសេវាកម្មទូរគមនាគមន៍ទាំងអស់ ដែលទូទាត់សាច់ប្រាក់ជូន ន.ទ.ក ក្នុងពេលកំពុងជំងឺកូវីត ១៩(covid-19) រីករាលដាលឆ្លងចូលសហគមន៍ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ២៨ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០