ម៉ោងធ្វើការ ​ព្រឹក ៧.៣០នាទី ~ ១២.០០នាទី & ​រសៀល ២.០០នាទី ~ ៥.៣០នាទី ៦៧៨៩ (Hotline) / (៨៥៥)​២៣​ ៧២២ ៣៣៣

info@trc.gov.kh

សាវតានៃនិយ័តករ

និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១២១៥/០១៧ ចុះថ្ងៃទី ១៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍ និងអនុក្រឹត្យលេខ ៤៥ អនក្រ.បក. ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៦ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា។ និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាជានីតិបុគ្គលនៃនីតិសាធារណ: បំពេញមុខងារ  ភារកិច្ចដោយស្វ័យភាពខាងផ្នែករដ្ឋបាល និងនិយ័តកម្មព្រមទាំងឯករាជ្យពីប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍ និងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទូរគមនាគមន៍។

គោលបំណងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា គឺធ្វើនិយ័តកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចប្រតិបត្តិការបណ្តាញ និងការផ្តល់សេវាទូរគមនាគមន៍ ដើម្បីផ្តល់នូវបរិយាកាសប្រកួតប្រជែងប្រកបមួយដោយយុត្តិធម៌ និងតម្លាភាពស្របតាមច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍ នៃគោលនយោបាយនៃរាជរដ្ឋាភិបាលលើវិស័យទូរគមនាគមន៍។

ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងខាងលើនេះនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា  នឹងជម្រុញឱ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ និងបទ ប្បញ្ញត្តិគតិយុត្តិដែលពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការអនុវត្ត ។

និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា មិនត្រឹមតែមានតួនាទីជាអ្នកធ្វើនិយ័តកម្មប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងមានតួនាទីធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលវិវាទទាំងឡាយ រវាងអ្នកទទួលអាជ្ញាបណ្ណនិងអ្នកទទួលអាជ្ញាបណ្ណ  រវាងអ្នកទទួលអាជ្ញាបណ្ណនិងអ្នកប្រើប្រាស់ សេវាទូរគមនាគមន៍ ព្រមទាំងការពារផលប្រយោជន៍សាធារណជនក្នុងការទទួលសេវាកម្ម ដែលផ្តល់ដោយអ្នកទទួលអាជ្ញាបណ្ណ។