ម៉ោងធ្វើការ ​ព្រឹក ៧.៣០នាទី ~ ១២.០០នាទី & ​រសៀល ២.០០នាទី ~ ៥.៣០នាទី ៦៧៨៩ (Hotline) / (៨៥៥)​២៣​ ៧២២ ៣៣៣

info@trc.gov.kh

ទំនាក់ទំនង

និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា

  • ផ្លូវ១០២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

  • 6789 (Hotline) / (855) 23 722 333

  • (855) 23 723 222

  • info@trc.gov.kh

  • www.trc.gov.kh

នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល បុគ្គលិក និង ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

លោក ហៀង បូរ៉ាន់, ប្រធាននាយកដ្ឋាន

+(855)17 616 166 / heangboran@trc.gov.kh

នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល បុគ្គលិក និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិគ្រប់គ្រងខាងផ្នែករដ្ឋបាល និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ

នាយកដ្ឋានផែនការ និងហិរញ្ញវត្ថុ

លោក ប៉ាវ លាងឃុន, ប្រធាននាយកដ្ឋាន

+(855)12 804 545 / plkhun@trc.gov.kh

នាយដ្ឋានផែនការ និងហិរញ្ញវត្ថគ្រប់គ្រងកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុ និងការទូរទាត់

នាយកដ្ឋាននិយ័តកម្មទូរគមនាគមន៍

លោក ទេព ប៊ុនបូរេន, ប្រធាននាយកដ្ឋាន

+(855)16 552 552 / boren@trc.gov.kh

នាយកដ្ឋាននិយ័តកម្មទូរគមនាគមន៍គ្រប់គ្រងខាងផ្នែក ផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណទូរគមនាគមន៍, លិខិតអនុញ្ញាតទូរគមនាគមន៍ និងប្លង់លេខទូរគមនាគមន៍

នាយកដ្ឋាននិយ័តកម្មហ្រ្វេកង់ស៍វិទ្យុ

លោក សយ កុសល, ប្រធាននាយកដ្ឋានក្ដាប់រួម

+(855)17 505 191 / kosal@trc.gov.kh

នាយកដ្ឋាននិយ័តកម្មហ្រ្វេកង់ស៍វិទ្យុគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណវិទ្យុគមនាគមន៍, លិខិតអនុញ្ញាតវិទ្យុគមនាគមន៍ និងវិញ្ញាបនបត្របរិក្ខាវិទ្យុគមនាគមន៍

នាយកដ្ឋានការប្រកួតប្រជែង និងការការពារអ្នកប្រើប្រាស់

លោក សៀង សិទ្ធី, ប្រធាននាយកដ្ឋាន

+(855)11 809 888 / sithy@trc.gov.kh

នាយកដ្ឋានការប្រកួតប្រជែង និងការការពារអ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រងខាងផ្នែកប្រកួតប្រជែង និងការការពារអ្នកប្រើប្រាស់, ដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ារវាង អតិថិជន និងប្រតិត្ដិករ ឬ ប្រតិបតិ្ដករ និងប្រតិបតិ្ដករ និងពាក្យស្នើសុំផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រតិបតិ្ដករ