ម៉ោងធ្វើការ ​ព្រឹក ៧.៣០នាទី ~ ១២.០០នាទី & ​រសៀល ២.០០នាទី ~ ៥.៣០នាទី ៦៧៨៩ (Hotline) / (៨៥៥)​២៣​ ៧២២ ៣៣៣

info@trc.gov.kh

ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៃការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាត នាំចូលគ្រឿងសម្ភារបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍និង គ្រឿងសម្ភារបរិក្ខារទូរគមនាគមន៍ និងការស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិជាភ្នាក់ងារនាំចូល ផ្គត់ផ្គង់ និងចែកចាយគ្រឿងសម្ភារបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍និង គ្រឿងសម្ភារបរិក្ខារទូរគមនាគមន៍

24 04 24

Comments

Off